Агуулах

Агуулах  төлөвлөгдөж байгаа үед хийх ёстой шийдвэр нь зүйлсийг хэрхэн хадгалахыг хэлнэ. Агуулахад хадгалагдах зүйлсээс хамааран бизнесийнхэн зөвхөн тавиур дээр шийдвэрлэвэл зохино. Тухайлбал, тавиурууд нь тавиур дээр хадгалагдаж байгаа эсвэл цахилгаан эд анги, эд зүйлс гэх мэт жижиг эд зүйлсийн жижиг хэсгүүдэд нээлттэй байж болно. Зөвхөн дараагийн хоосон хогийн саванд оногдох зүйлсийг зөөж хадгална.Гэсэн хэдий ч зарим компаниуд тэдгээрийг бусад зүйлсээс хол байлгах шаардлагатай материалуудтай байдаг.Энэ нь тухайн зүйлийн шинж чанарыг тодорхой температураас доогуур буюу түүнээс доош байлгахыг шаарддаг, эсвэл дэгдэмхий чанараас шалтгаалан тусгай кабинет, талбай эсвэл өрөө дээр хадгалагдах ёстой. Энэхүү сүүлчийн хувилбарыг бүсчилсэн агуулах гэж нэрлэдэг бөгөөд агуулахад ашигладаг түгээмэл хэлбэр юм.

Агуулахад байгаа бүсүүд.

Агуулахад ашиглагддаг бүсчилсэн хадгалах арга нь тогтмол хогийн савны агуулахын өөрчлөлт юм. Тогтмол хогийн сав ашиглаж байсан агуулахад, эд зүйлсийг агуулахын дотор ижил байрлалд хадгалж байдаг. Ингэснээр агуулахын ажилтнууд эд зүйлсийг хаана хадгалахыг мэддэг болно. Бүсчилсэн агуулахын хувьд эд зүйлс ижил байрлалд хадгалагдаж байгаа боловч тухайн зүйлийн шинж чанараар тодорхойлогддог тодорхой бүсэд байна.

 • Хөргөсөн бүс - Бизнест хүнс эсвэл зарим химийн бодис зэрэг тодорхой температурт хадгалах шаардлагатай зүйлсийг хэрэглэж болно. Ихэнх бизнесүүд олон тооны агуулах агуулахтай бөгөөд орчны болон хөргүүртэй бүсэд аль алинд нь байдаг. Эдгээр хөргүүртэй бүсүүд нь Фаренгейтийн 50 градусын зайд 38 градусыг хадгалж байдаг. Зарим агуулахууд хөлдөөсөн зүйлсийг хөлдөөж, эдгээр бүсүүд нь Fahrenheit градусын градусын температур бага байх болно. Эдгээр бүсүүд нь эдгээр шаардлагуудыг агуулсан материалуудыг л хадгалах болно.
 • Хуурай Хадгалалт - Хуурай агуулах нь агуулахын нийтлэг бүс юм. Олон зүйлийг чийгээс хол байлгах, хуурай бүсийг ашиглах боломжтой. Хуурай агуулах бүстэй ихэнх агуулах нь Фаренгейтийн 50-70 хэмээс зайд байхыг шаарддаг. Хуурай газар хадгалах температур 70 градусаас дээш байвал шавьж идэх үйл ажиллагаа нэмэгдэх, түүнчлэн лаазалсан хүнсний зүйл, чийгшилд нэрвэгдсэн эд зүйлс зэрэгт гэмтэл учруулах боломжтой болно. Хуурай хадгалах газрыг 70-аас доош градус байлгахын тулд агуулах агааржуулагчийг ашиглах хэрэгтэй. Хүйтэн газар байрладаг агуулахуудад хуурай агуулахын температур мэдэгдэхүйц буурч, хөлдөхөөс сэргийлж халаахыг шаарддаг.
 • Шатамхай шингэн - Зарим компани үйлдвэрлэлийн процесст химийн бодис хэрэглэдэг бөгөөд тэдгээрийг аюулгүй хадгалж байх хэрэгтэй. Химийн бодисуудаас хамаарч тэдгээрийг зөвшөөрөгдсөн хадгалах кабинетанд хадгалах шаардлагатай бөгөөд бусад шатамхай бус шингэнийг хэрэглэхгүй.
 • Зэврэлтээс хамгаалах материалууд - хүчил зэрэг идэмхий материалууд нь тусдаа кабинетуудад агуулахад хадгалагдах ёстой.
 • Хийн цилиндрийг хадгалах - Хий цилиндрийг агуулахад хадгалж байдаг боловч тэдгээрийг агуулах хананд буулгах буюу хадгалахад зориулж тусгай талбайд хадгалагдах ёстой. Агуулахын эргэн тойрон дахь хийн цилиндрийг хөдөлгөж байхдаа тэдгээрийг аюулгүйн гинжээр ачаа тээшээр тээвэрлэх хэрэгтэй.
 • Хадгалалтын агуулах - Агуулахад байгаа зарим материал нь хэвийн хэмжээнээс хамаарахгүй бөгөөд тусдаа газар хадгалагдах шаардлагатай. Жишээ нь, автомашины агуулахын үед бүрэн яндангийн системийг энгийн өлгүүрт хадгалж болохгүй, тиймээс том хэмжээний эд зүйлсийг тусгайлан хадгалах хэрэгтэй.
 • Аюулгүй байдлын тор - Жижиг хэмжээний хадгалах, гэхдээ өндөр үнэтэй эд зүйлс, тухайлбал, брэндийн нэр, эмийн зүйлсийг аюулгүй байдлын бүсэд хадгалах зүйлс байж болно. Энэ нь өндөр өртөгтэй эд зүйлсийн хөдөлгөөний хөдөлгөөнийг ажилтнуудаар шалгаж байгаа аюулгүй байдлын тор ашиглан аюулгүй зогсоолын хаалгыг онгойлгож буй аюулгүйн үүдний газрыг бий болгож болно. 

                                                          Агуулахын дотоод зохион байгуулалтыг сайжруулах нь

Агуулахын дотоод зохион байгуулалтын хамгийн чухал хэсэг болох бараа бүтээгдэхүүний хураалтад ихэвчлэн подон буюу паллетыг өргөн хэрэглэдэг.Паллетыг ашиглах нь хамгийн зардал багатай, тохиромжтой хэлбэр юм. Зориулалтын байнгын өрөлт хураалтанд уламжилсан давхарласан эгнээ бүхий тавиур /стеллаж/ хэрэглэдэг. Тавиурын эгнээ хооронд ажилтан чөлөөтөй явах, бараа бүтээгдэхүүнийг зөөх зам буюу зай гаргах шаардлагатай байдаг. Тус илтгэлдээ агуулахын ажилтан нэг удаагийн ачаа бараа зөөлтийн замын зардал, өртөгийг бууруулах асуудлыг шийдэх бөгөөд харьцуулан тооцоолж шийдэх зорилготой.

Агуулах, дизайн, эгнээ хоорндын зай

Бизнесийн байгууллагын гол зорилго нь ашиг орлого олох явдал байдаг. Манай улсын гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт 1463.3 сая ам доллар үүнээс экспорт 529.9, импорт , 939.9 сая ам долларт хүрсэн байгаа нь энэ их нөөциийг яаж оновчтой хадгалах, байршуулах, түгээх гэх мэт логистикийн үндсэн асуудлууд сүүлийн үед ихээхэн тулгамдах болсон.

Агуулахын дизайн

Агуулах гэдэг нь захиалагч болон нийлүүлэгч хоёрын хооронд бүтээгдэхүүн захиалагчдад хүлээлгэн өгөхтэй холбогдсон бүтээгдэхүүний бөөгнөрүүлэн хуримтлуулах, бүртгэх хадгалах, материал, түүхий эд, бэлэн бүтээгдэхүүнд харьцангуй бага нэмүү өртгийг бий болгодог

 

Мөн борлуулалт, захиалгын оновчтой хэмжээнээс хамаарч бүтээгдэхүүнийг ялгаж ангилан бүртгэж авах, байршуулах шаардлага бий болдог. Бүтээгдэхүүнийг  өөрийн агуулахдаа багтаан байршуулах, аль болох нөөцийг оновчтойгоор хадгалах нь дараах хүчин зүйлүүдээс ихээхэн хамаарна.

 • Агуулахын дотоод зайн зохицуулалт
 • Бэлэн бүтээгдэхүүний төлөвлөлт
 • Агуулахын зохион байгуулалт

Агуулахын хэмжээг ихэвчлэн түүний ашигтай талбайгаар илэрхийлэгддэг, өнөө үед агуулахын технологи, түүний орон зан хэмжээг бүрэн ашиглах болсон.

Агуулахын хэмжээг тогтооход нөлөөлөх гол хүчин зүйлс

 • Хэрэглэгчдэд үзүүлэх үйлчилгээний түвшин хурд
 • Бүтээгдэхүүний ангилалт, төрөлжүүлэлт, хураалт
 • Бараа таваарын эргэлт
 • Нөөций хуваарилалт
 • Тавиурын төрөл, байршил зэрэг зүйлсийг харгалзан үздэг байна.

Ихэнхи агуулахууд бараа бүтээгдэхүүний хураалтанд уламжлалт хэлбэр буюу зэрэгцүүлсэн байрлуулсан эгнээ паралелв тавиуруудыг ашигладаг.

Паралелиар байрласан эгнээ хооронд ажилтан зорчих, ачих буюу тоног төхөөрөмж явах зайг оновчтой тогтоох нь талбай ашиглалтыг нэмэгдүүлдэг.Агуулахад тавиур хооронд явахдаа зөвхөн ганц удаагийн болон хоёр удаа, олон үйлдэл хйихээс шалтгаалаад зайг төлөвлөдөг.

2.Онол арга зүй

Эрдэмтэд Фрэнсис (1967), Томпкинс (2003), Хераry (2006)8 нар анх тэгш өнцөгт талбай бүхий агуулахын тавиур хоорондын эгнээний хувилбаруудыг тооцсон. Энэ нь зөвхөн хэвтээ эсвэл босоо тэнхлэгт параллелиар тавиуруудыг байршуулах асуудал байсан юм. Одоо ч гэсэн ихэнхи агуулахад энэ хэлбэрээр зохион байгуулагдаж байна.

Үйлдвэрлэлийн сонгодог агуулахын тавиурын байрлалын хувилбар

Үлйдвэрлэлийн ихэнхи агууоахуудад баримталдаг үндсэн хоёр зарчим:

 1. Тавиур хоорондын зай шулуун замаар тусгаарладаг, паралель хэлбэрээр байрших ёстой.
 2. Тавиу хоорондын нэг эгнээнээс нөгөө эгнээ-рүү шилжихэд заавал тэгш өнцөгөөр явахаар зохион байгуулдаг

Үйлдвэрлэлийн төдийгүй ихэнхи агуулахад энэхүү 2 зарчмыг хатуу тогтоосон мэт баримталж агуулахын дотоод нэгжийн зохион байгуулалтанд төдийлөн анхаарал хандуулдаггүй байсан байна.

Эрдэмтэн White (1972) онд агуулахын тавиур хоорондын зайг үр ашигтай болгох зорилгоор тэгш өнцөгт хэлбэрийн агуулахыг дундуур нь хоёр хэсэгт хувааж болох юм гэдэг санааг анх гаргасан. Тэрээр 200-гаруй агуулахын  менежер, инженер санаагаа танилцуулсан боловч төдлийлөн амжилтанд хүрч чаддаггүй юм. Харин Америкийн нэгдсэн улсын “Айбури” их сургуулын доктор, пропессор Кевин Гүе, Америкийн нэгдсэн улсын “Аркансан” их сургуулийн доктор, пропессор Меллер нар тооцооллыг хийж уг загварын үр ашигийг баталгаажуулсан юм.

Зураг№02. Агуулахын тавиурын эгнээ хоорондын байрлалын оновчтой загвар ба тооцоолол

 • Энд P&D буюу бараа бүтээгэдхүүнийг гаднаас оруулж хураадаг цэг.
 • B1 нь эгнээ хоорондын зай бөгөөд холбосон шулуун нь эгнээ хооронд ачаа барааг зөөн явах замын хэмжээг зааж байна. Өөрөөр хэлбэл D1=b1-b0
 • h-ачааг хадгалах боломжит өндөрийн хэмжээ
 • a-эгнээ хоорондын зайн хэижээ
 • q-агуулахын ачаа байрлуулах хэмжээ

Судалгаа.Агуулахын нийт талбайд эгнээ хоорондын зайг (2n + 1)*a*(h + 2w)гэж тооцоолох боломжтой юм. Энэ эрдэмтдийн тооцоолсноор

Уламжлалт буюу хуучин байдлаар эгнээ хоорондын зайг (2n + 1)*a*a (h-2w + 2w “) тооцоолдог байсан.

Энэ тоооцооллын үр дүнд дараах судалгааг явуулсан юм.

Зураг№03. 100 болон 50 паллеттай “V” агуулахын загварын байдал

Зураг№04 Эгнээ хоорондын зайн хэмжээ өссөн үзүүлэлт

Зураг№05 fishbone загварыг ашиглан харуулсан олон хувилбарууд. 

Зураг№06 Эгнээ хоорондын зай хэмжээ fishbone болон –V хэлбэрийн загварыг ашиглах үед нэмэгдсэн байдал.

Агуулах гэхээр зөвхөн төмөр тавиур, том байшинг төсөөлдөг төсөөлөл өнөөдөр үндсээрээ өөрчлөгдөж байна. Бизнес хөгжихийн хирээр бизнесийнхээ шаардлагыг хангасан агуулахын хэрэгцээ зайлшгүй үүсдэг. Энэ тохиолдолд бизнес эрхлэгчид зураг төсөлгүй, зөвхөн өөрийн толгойд орсон санаагаар хамгийн хямд гэсэн шийдлийг сонгогдогч эцэстээ бүтээмжийг ч нэмэгдүүлсэн зүйлгүй, дахин шинэчлэх шаардлагатай нүүр тулгардаг.

Манай компани нь агуулах, бүх төрлийн дэлгүүр /супермаркет, хувцас, гоо сайхан, эмийн сан гэх мэт/-ийн тавиур тавилга, иж бүрэн программ хангамж, бусад дагалдах тоног төхөөрөмжүүдийг танд санал болгож байна.

Бид Итали улсын Gibam, АНУ-ын Zebra,БНХАУ-ын LBY брэндүүдийн Монгол дахь албан ёсны төлөөлөгчөөр ажилладаг ба эдгээр брэндийн бүтээгдэхүүн, программ хангамж, шийдлүүдийг үйлдвэрээс нь угсралт суурилуулалт дуустал бүх ажлыг хийж гүйцэтгэн, баталгаат хугацааг олгож байна.

Америкийн агуулахын аюулгүй байдлыг ХАБЭА гэж нэрлэдэг Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн удирдлагын цуврал стандартуудаар зохицуулдаг. АНУ-ын Конгресс 1970 оны 12-р сарын 29-нд Ерөнхийлөгч Никсоны хуулиар гарын үсэг зурсан Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн дагуу OSHA-ийг байгуулсан.

OSHA-ийн гол зорилго нь ажилтай холбоотой гэмтэл, өвчин эмгэг, нас баралтаас сэргийлэх явдал юм. Удирдлага эхэлснээс хойш мэргэжлээс шалтгаалсан нас баралт 62 хувиар буурч, гэмтэл бэртэл 42 хувиар буурсан байна.

Гэсэн хэдий ч агуулахын гэмтэл нь үйлдвэрлэлийн бүх улсын үндэсний дундаж үзүүлэлтээс өндөр байна.

Холбооны түвшинд OHSA жилд 40,000 тоног төхөөрөмжийг шалгаж байхад 26 улсын OHSA-ийн байгууллагууд нь 60,000 гаруй үзлэг шалгалт хийдэг. OHSA торгууль ноогдуулж болох бөгөөд 7000 ам. Долларын торгууль ноогдуулж, давтан гэмт хэрэгтнүүдэд $ 70,000 хүртэл өсөх боломжтой.